Friend's birthdays

Dad 1-Jan
Yagolim 6-Jan
Aleksandrova Olya 14-Jan
Voroshitceva 23-Jan
Revsina Anya 28-Jan
Dobritzin Mitya 1-Feb
Portnov 13-Feb
Krichevs 20-Feb
Burlachkov 27-Feb
Finogenov Dima 27-Feb
Vetrov 5-Mar
Braslavskaya Tanya 11-Mar
Mironov Lenya 22-Mar
Onitchuk Misha 22-Mar
Yurin 23-Mar
Zotova 26-Mar
Gundobin 3-Apr
Lyachovsky Lenya 3-Apr
Shulgin 12-Apr
kogan 14-Apr
Osipenko 29-Apr
Kirutin Borya 3-May
Kogan Andrey 7-May
Galya 9-May
Nezlin 16-May
Apresyan Lusha 17-May
Kosakovsky Mitya 18-May
Mother 25-May
Ozadovsky Yasha 29-May
Zayzeva 14-Jun
Simonova 20-Jun
Tchepetkova Ira 22-Jun
Andrianov 26-Jun
Khersonskaya Maya 12-Jul
Tartakovsky 13-Jul
Frenkel Asya 16-Jul
Tchipacheva 24-Jul
Osokin 27-Jul
Kids 30-Jul
Pavlovskaya Masha 3-Aug
Nichiporov 9-Aug
Perlov Mitya 8-Aug
Poletchuk Lusya 10-Aug
Koncevitsch 25-Aug
Pechenova 26-Aug
Shefter Misha 27-Aug
Schvartz Anna 31-Aug
Eliseeva 3-Sep
Molchanova 9-Sep
Mikhailov Oleg 10-Sep
Kushlevich Kolya 15-Sep
Gusev 18-Sep
Shtemler Misha 20-Sep
Muge 6-Oct
Tumkin Igor 12-Oct
Korogodin Lesha 2-Nov
Guzman 5-Nov
Melnikova 10-Nov
Generalov Sergey 16-Nov
Petrvov 17-Nov
Akatova 19-Nov
Butaeva 22-Nov
Blumina 22-Nov
Zorochovich 4-Dec
Al'bert 4-Dec
Kuzin 5-Dec
Khodyakova 5-Dec
Grilli 10-Dec
Titova 12-Dec
Zarevsky Anton 26-Dec
Tomatchik Dima 29-Dec
Shen 31-Dec
Contact me!

Contact Information
Search

Home
Standard
People
Friends
Birthdays

Skin:

Last modified
July 31, 2006

Slide show for vakhutinsky - double click on image to start
Slide show for vakhutinsky